A képzésről


Első félév tantárgyai


Közgazdaságtan

Oktatók: Dr Meyer Dietmar (egyetemi tanár), Hevér Boglárka (egyetemi tanársegéd) – Közgazdaságtan Tanszék

A közgazdaságtan egyik alapfeltevése a gazdasági szerepelők racionális viselkedése, vagyis az, hogy minden egyes döntésnél adott körülmények között a legjobb eredményt kívánják elérni, illetve valamilyen kitűzött célt minimális ráfordítással érjék el. Jelen tantárgyban a racionalitás megjelenését a mikro- és makroökonómia különböző területein vizsgáljuk meg. Ennek keretében részletesen kitérünk a gazdaságelméletben használt különböző várakozástípusaira is. A kurzus sikeres befejezése után a hallgatók áttekintéssel rendelkeznek a szubjektív tényező jelentőségéről és szerepéről. Jobban fogják megérteni, hogy a gazdasági folyamatokat nem személytelen intézmények – piacok – irányítják, hanem számtalan egyéni döntés eredménye.


Kvantitatív módszerek

Oktató: Dr. Kövesi János (egyetemi tanár) – Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

A kvantitatív módszerek alapozó tantárgy egyrészt összefoglalja és kiegészíti a korábban különböző intézményekben tanult hallgatók matematikai statisztikával és operációkutatással kapcsolatos ismereteit. Megalapozza továbbá a magas szintű kvantitatív ismereteket felhasználó szakirányú tantárgyakat.


Környezetgazdaságtan

Oktatók: Dr. Bartus Gábor (egyetemi docens), Horváth György Ádám (egyetemi tanársegéd) – Környezetgazdaságtan Tanszék

Cél a hallgatók megismertetése a környezetgazdaságtan, a fenntarthatóság és a környezetértékelés elméletével és gyakorlati alkalmazásával, a környezetszabályozás Európai Uniós rendszerével és annak hazai sajátosságaival.


Regionális gazdaságtan

Oktató: Szalmáné Dr. Csete Mária (egyetemi docens), Szabó Mariann (egyetemi tanársegéd) – Környezetgazdaságtan Tanszék

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a terület- és városfejlesztés közgazdasági alapjaival. A Regionális gazdaságtan alkalmazott gazdaságtudomány, amely a gazdaság térbeliségének közgazdasági összefüggéseivel foglalkozik. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a fő telepítési tényezők (szállítás, munkaerő, piac, méretgazdaság, infrastruktúra) térbeli gazdasági összefüggéseivel, a gazdasági tér különböző (költségtér, erőtér, valószínűségi tér) elméleteivel, a területi munkamegosztás és a területi gazdasági fejlődés elméleti alapjaival.


Térinformatika

Oktató: Dr. Szabó György (egyetemi docens) – Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék (ÉMK) – Környezetgazdaságtan Tanszék

A tantárgy a térinformációs rendszerek alapjait, a gazdasági, műszaki, közigazgatási gyakorlatban történő alkalmazási lehetőségeit ismerteti meg a hallgatósággal. Áttekintésre kerülnek a környezeti, természeti erőforrás, szocio-ökonómiai és infrastrukturális objektumok térbeli eloszlásának, viszonyrendszerének elemzését segítő térinformatikai eszközök.


Gazdaság- és társadalomföldrajz

Oktató: Szalmáné Dr. Csete Mária (egyetemi docens), Dr. Ballabás Gábor (egyetemi tanársegéd) – Környezetgazdaságtan Tanszék

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a világ gazdasági rendszerét, a fontosabb változásokat, átalakulásokat. A társadalomföldrajzi részek a konfliktusokra igyekeznek felhívni a figyelmet.


A képzésről


Második félév tárgyai


Regionális és környezeti elemzési módszerek

Oktató: Dr. Pálvölgyi Tamás (egyetemi docens), Dr. Fűr Attila (egyetemi adjunktus) – Környezetgazdaságtan Tanszék

A tárgy célja, hogy a fenntarthatóság követelményeivel összhangban bemutassa a térbeli elemzés célszerűségét, leginkább elfogadott módszereit, különös tekintettel a környezet gazdasági értékelésének és a környezeti kockázatoknak az elméletére és gyakorlati alkalmazási módjaira, a regionális versenyképesség összetevőire.


Regionális politika

Oktató: Dr. Szaló Péter (tudományos munkatárs) – Szociológia és Kommunikáció Tanszék

A tárgy ismerteti a hazai és az Unió regionális politikája kialakulását, elveit, célkitűzéseit és intézményrendszerét, a stratégiai tervezésen alapuló programozási eljárást, a fejlesztési stratégia elkészítésének szükséges szereplőit, a stratégiai tervezési folyamat főbb elemeit és lépéseit, a célok, eszközök, módszerek harmonizálásának szükséges ismereteit, s a stratégiai tervezés és a helyi fejlesztési politika kapcsolódási pontjait, együttműködését.


Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás

Oktató: Dr. Bartus Gábor (egyetemi adjunktus), Dr. Valkó László (c. egyetemi tanár), Horváth György Ádám (egyetemi tanársegéd) – Környezetgazdaságtan Tanszék

A tárgy ismerteti a hazai és az Unió regionális politikája kialakulását, elveit, célkitűzéseit és intézményrendszerét, a stratégiai tervezésen alapuló programozási eljárást, a fejlesztési stratégia elkészítésének szükséges szereplőit, a stratégiai tervezési folyamat főbb elemeit és lépéseit, a célok, eszközök, módszerek harmonizálásának szükséges ismereteit, s a stratégiai tervezés és a helyi fejlesztési politika kapcsolódási pontjait, együttműködését.


Környezet- és városszociológia

Oktató: Dr. Kocsis János Balázs (egyetemi docens) – Szociológia és Kommunikáció Tanszék

A kurzus célja, hogy a hallgatók a gazdasági-urbanisztkai kérdések társadalmi meghatározottságát megismerjék, a környezeti és városi kérdések társadalomtudományi szempontú elemzésének módszertanát elsajátítsák.


Településgazdálkodás

Oktatók: Dr. Valkó László (c. egyetemi tanár), Horváth György Ádám (egyetemi tanársegéd) – Környezetgazdaságtan Tanszék

A tantárgy bemutatja a települési önkormányzatok gazdálkodásának főbb elméleti és gyakorlati kérdéseit. Bemutatja a fiskális föderalizmus elméletét. A helyi közszolgáltatás szervezés elméleti és gyakorlati kérdéseit. Kitér az önkormányzati vagyongazdálkodásra, valamint a település fenntartás és település fejlesztés kérdéseire.A képzésről


Harmadik félév tárgyai


Térségi gazdaságfejlesztés

Oktató: Szalmáné Dr. Csete Mária (egyetemi docens), Buzási Attila (egyetemi tanársegéd), Szabó Mariann (egyetemi tanársegéd) – Környezetgazdaságtan Tanszék

A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a regionális, kistérségi, vagy éppen a helyi, városi szintű gazdaságfejlesztés, program és projektmegvalósítás megközelítéseivel, módszereivel, eljárásaival. A tantárgy átfogja a magyar területfejlesztés eddigi tapasztalatait, a mára kialakult intézményrendszert, pénzügyi eszközöket, a megvalósítással kapcsolatos kérdéseket, a területfejlesztés társadalmi környezetét, az érdekek egyeztetésének módját, a koordináció követelményeit.


Telephely és agglomerációs elméletek

Oktatók: Dr. Meyer Dietmar (egyetemi tanár), Hevér Boglárka (egyetemi tanársegéd) – Közgazdaságtan Tanszék

Az uralkodó gazdaságelméletben a gazdasági egységeket általában pontalakban, azaz földrajzi kiterjedés nélkül képzelik el. Jelen tantárgy szakít ezzel a megközelítéssel. A térség, a regionális gazdaságtan egyik alapvető egysége, meghatározott struktúrával rendelkezik, amelynek kialakulását többféleképpen magyarázzák. A stúdium első részében a hallgatók ezekkel az elméletekkel ismerkednek. Közülük főleg azokra helyezzük a hangsúlyt, amelyek a telephely-hálózatot gazdasági vagy gazdálkodási tényezőkre vezetik vissza. Utána a telephelyek egymáshoz való erőviszonyai kerülnek szóba, azaz arra a kérdésre keresünk választ, hogy milyen feltételektől függ az, hogy egyes telephelyek gyorsabban fejlődnek, agglomerációkká válnak, míg mások egyre inkább elveszítik gazdasági jelentőségüket vagy szélsőséges esetben meg is szűnnek. A tantárgy sikeres elvégzése után a hallgatók tisztában lesznek a térségek közötti egyenlőtlen fejlődés okaival, képesek lesznek különböző fejlődési koncepciók értékelésére


Környezetmenedzsment rendszerek

Oktatók: Dr. Zilahy Gyula (egyetemi docens) – Környezetgazdaságtan Tanszék

Alapvető cél, hogy a hallgatók ismerjék a rendszerszerű működés előnyeit a környezetvédelemben, képesek legyenek a gazdálkodó szervezeteknél működő számos egyéb vállalatirányítási rendszerrel összefüggésben látni a környezetvédelem helyét, szerepét a vállalati gazdálkodás rendszerében, a tervezés, vezetés, szervezés, ellenőrzés funkcióiban, képesek legyenek önállóan konkrét tervezési, szervezési, auditálási stb. feladatok megoldására.


Régió- és városmarketing

Oktatók: Szalmáné Dr. Csete Mária (egyetemi docens), Dr. Valkó László (c. egyetemi tanár) – Környezetgazdaságtan Tanszék

A Régió- és városmarketing tárgy a marketing alapismereteire épülve bemutatja a környezethez való alkalmazkodás kritériumait, kiemelve a település és városmarketing fő irányelveit, dimenzióit, kiegészítve a szolgáltatásmarketing legfőbb irányzataival, és a társadalmi orientáció szükségszerű megvalósításához elengedhetetlen ismeretekkel.


Diplomatervezés I.

Oktató: Környezetgazdaságtan Tanszék és Szociológia és Kommunikáció Tanszék oktatói

A képzés során két félév áll a hallgatók rendelkezésére, hogy az általuk választott témában konzulenseik segítségével elkészítsék diplomamunkájukat. A Diplomatervezés I. tárgy keretében a módszertani, szakirodalmi háttér elmélyült tanulmányozása kerül a középpontba, ezáltal kellő alapot adva az utolsó félév során befejezendő diplomamunka saját elemző fejezeteihez.A képzésről


Negyedik félév tárgyai


Helyi fejlesztés- és társadalompolitika

Oktatók: Dr. Janky Béla (egyetemi docens), Dr. Kocsis János Balázs (egyetemi docens), Dr. Visy Erzsébet (c. egyetemi docens) – Szociológia és Kommunikáció Tanszék

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a különböző társadalmi folyamatok és az intézményi keretek helyi fejlesztési döntésekre gyakorolt hatásaival. A kurzuson foglalkozunk a kormányzat különböző szintjei közötti kapcsolatokkal és a helyi döntéseket befolyásoló tényezőkkel is.


Városgazdálkodás és urbanisztika

Oktató: Dr. Szabó Julianna (egyetemi docens) – ÉMK Urbanisztika Tanszék

A tárgy fő célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a települések, a városok fejlődésének legfontosabb hatótényezőivel és a közszektor tevékenységeinek azon rendszereivel, amelyekkel a településfejlődést a közérdekek érvényesülése érdekében hatékonyan befolyásolni tudják.


Ágazati fenntarthatósági elemzések

Oktatók: Dr. Princz-Jakovics Tibor (egyetemi adjunktus), Csigéné Dr. Nagypál Noémi (egyetemi adjunktus) – Környezetgazdaságtan Tanszék

Cardiff (1998) óta az Európai Unió következetesen tartja magát a „fenntarthatósági-környezetpolitikai integráció” folyamatához. Ennek keretében minden szakpolitikának koncepcióiban és stratégiáiban meg kell jelenítenie azokat az alapvető követelményeket, melyek a környezeti fenntarthatóság kritériumait juttatják érvényre. A kurzus a Cardiff-i folyamat lényegét és hazai érvényesítését igyekszik bemutatni, szemléltetvén annak lehetséges pozitív externális hatásait is.


Versenyképességi elemzések

Oktató: Dr. Török Ádám (egyetemi tanár) – Közgazdaságtan Tanszék

A tantárgy célja a modern versenyképességi elemzési technikák megismertetése és alkalmazása. Cél ezen kívül a hallgatók vita- és prezentációs készségének a fejlesztése is.


Diplomatervezés II.

Oktató: Környezetgazdaságtan Tanszék és Szociológia és Kommunikáció Tanszék oktatói

A tárgy során a korábbi félévben kidolgozott módszertani és szakirodalmi alapokra támaszkodva a hallgató saját munka keretében értékeli és elemzi a diplomamunka témájával kapcsolatos, jellemzően fenntarthatósági központú kihívást. A félév végére elkészülő diplomamunka így a képzés során elsajátított értékelési kompetenciákon túl a fenntarthatósághoz szervesen kapcsolódó interdiszciplináris jelleggel is bír.Jelentkezés a képzésre


A képzésre való jelentkezés a Felvi.hu rendszerén keresztül történik.

A jelentkezés határideje: 2017. február 15.


Kérdéseivel és további információért keresse Dr. Valkó Lászlót (valkol[kukac]eik.bme.hu)Buzási Attilát (buzasi[kukac]eik.bme.hu) vagy Horváth Györgyöt (george[kukac]eik.bme.hu)

Ez a tájékoztató PDF formátumban is elérhető.


Keressen fel minket!

Ha további információkra van szüksége, vagy kérdése van, kérjük, az alábbi elérhetőségeken keresse meg Tanszékünket!


levélcímünk

BME Környezetgazdaságtan Tanszék
1117 Budapest,
Magyar tudósok körútja 2. Q-ép. A. 232.


telefon

+36 1 463 1941

fax

+36 1 463 1941

e-mail

valkol[kukac]eik.bme.hu, buzasi[kukac]eik.bme.hu és george[kukac]eik.bme.hu